Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra

    Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra

    • Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra
    Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra

    Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra

    • Lou Monte with Joe Reisman's Orchestra