Chat About Legendary Bop, Rhythm & Blues Classics: Sunnyland Slim (Digitally Remastered) by Sunnyland Slim