Gypsy Eyes (Record Plant, New York, NY, April, 22, 1968) (previously unreleased alternate version)

Gypsy Eyes (Record Plant, New York, NY, April, 22, 1968) (previously unreleased alternate version)

Chat About This Song