Giorgos Altis, Sofia Papazoglou & Vangelis Atraidis