Prague Philharmonic Choir, Lubomir Matl, Prague Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Jiri Belohlavek