David Oistrakh | Vladimir Yampolsky | Inna Kollegorskaya