Mstislav Rostropovich/Alexander Dedyukhin
Mstislav Rostropovich/Alexander Dedyukhin
Favorite