Yehudi Menuhin/Nell Gotkovsky
Yehudi Menuhin/Nell Gotkovsky
Favorite