SBS Karen - အဲးစ်ဘံအဲးစ် ကညီ

SBS Karen - အဲးစ်ဘံအဲးစ် ကညီ

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Karen-speaking Australians. - တၢ်လၢအလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤခဲလၢာ် ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်မူဖဲကီၢ်အီစ-တ့လယါအပူၤ- တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်၊ တၢ်သံကွၢ်သံဒိးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအဘၣ်ဃးဒီး နၦၤတ၀ၢ သ့ၣ်တဖၣ်။

Episodes

အီစထြ့လယါကီၢ်တီခိၣ်ရိၤမဲ တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ် တရူးအဆိကတၢၢ်တဘျီဒီး ထုးထီၣ်ရၤလီၤဝဲဘံၣ်ဘၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢအဘၣ်ဃး စဲးဘၢးတၢ်ဒုးထီဒါ တၢ်နုာ်လီၤမၤဟးဂီၤတၢ်ဆူပှၤဂၤခီဖၠူထၢၣ်အပူၤ ဒီးကိးဝဲဒၣ်တရူးကီၢ်လၢအမ့ၢ် ပှၤသးက့ၣ်မၤအၢတၢ်လၢစဲးဘၢးတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ဖဲလၢနမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဃး ပှၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်ဘျၢသဲစးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အခါ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပှၤဖီၣ်စ့စရီ, ပီၢ်ရီဒီး ပှၤဆါဟံၣ်ဃီဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်န့ၣ် နတဆိကမိၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲအံၤဘၣ်.
Mark as Played
အီစထြ့လယါကီၢ် National NAIDOC Week တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤခိၣ်ဖးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲဆူ ပှၤထူလံၤဖိ လၢအမ့ၢ်ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ဆိတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအကဲထီၣ်တၢ်ဆီတလဲတၢ်အိၣ်မူ ဖဲအဝဲသ့ၣ်အပှၤတဝၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
သကုၤထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်ကိၢ်တၢ်ခုၣ်အဟီၣ်လီၤဖုးသတူၢ်ကလာ်အဃိ, တၢ်ဒုးသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဆူပှၤအီစထြ့လယါဖိကိးဂၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤကိၢ်ကလၢၤထီၣ်ဟံၣ်အဃိ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ကဲထီၣ်အသးသ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါကွၢ်ထံကွၢ်ဆး အီစထြ့လယါကီၢ် ပှၤထူလံၤဖိ Aboriginal ဒီး Torres Strait Islander သ့ၣ်တဖၣ် အလုၢ်လၢ်ဆဲးလၤ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသနိ အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲခီၣ်ခါအရ့ဒိၣ်တခါ ဆူတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဒီး ယူၤယီၣ်ပာ်ကဲ ပှၤထူလံၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကီၢ်ကစၢ် လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးအိၣ်ဆိးအီၤခဲကနံၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ကပာ်လီၤဝဲဒၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢ တၢ်အီၣ်ဒီး ပနံာ်ရိကျး ကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲမၤပိာ်ထွဲအီၤနီၣ်နီၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
၂ဝ၂၄ နယူဆီၣ်သ်ဝံကီၢ်စဲၣ် ပှၤသးစဲလၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်လိၣ်ဘၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤခိၣ်ဖးစရီအပူၤန့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး သရၣ် Aung Kyaw Htut Saw လၢအမၤတၢ်ဒ်သိး ပှၤမၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဖံးတၢ်မၤတၢ်ဒ်သိးပှၤမၤစၢၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတဝၢန့ၢ်အနံၣ် ၃ဝဘျဲၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲခိၣ်ဖးတၢ်လၤကပီၤအံၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအသီတခါလၢ University of Wollongong ဒီး Settlement Services International မၤသကိးအီၤအပူၤ ထံၣ်ဘၣ်သ့ၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဟံၣ်ပူၤဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤဆီး အမဲာ်ညါဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်စ့ၢ်ကီးတၢ်နိးတၢ်ဘျးဒီး တၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ဆူၣ်ချ့ပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၤနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်သးခု မ့ၢ်လၢဘံးထိရံယါပဒိၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ အကပာ်လီၤ တၢ်မၤကွၢ် ကသံၣ်ဖျၢၣ်သနူ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤလီၤစိၤတခါအသိးန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
နမ့မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးဖဲအီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤလၢအဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ခီသွဲစရီန့ၣ်, စးထီၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၁သီ, လၢအမ့ၢ်ကျိၣ်စ့နံၣ်စးထီၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် အပူၤကွံာ်တနံၣ်နကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢနမၤန့ၢ်အီၤခဲလၢာ် လၢအပာ်ဖျါဝဲဒၣ် တၢ်ဟံးန့ၢ်နကျိၣ်စ့လၢခိသွဲအဂီၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်သမံသမိးကွၢ်စရီအဖီခိၣ် အီစထြ့လယါခိသွဲဝဲၤဒၢး (ATO) အဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ် မ့ၢ်နကဘၣ်န့ၢ်ဘၣ်က့ၤ ကျိၣ်စ့ထဲလဲၣ် မ့တမ့ၢ် နကမၣ်အိၣ်လၢနဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်ခိသွဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ဆူမဲာ်ညါစှၤကိးလါအတီၢ်ပူၤ အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤ 3-G mobile phone network — လီတဲစိစိာ်စုလီကျိၤဘျးစဲန့ၣ် တၢ်ကပာ်ပတုာ်ကွံအီၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
အံးလဲးထြီနံး လီမ့ၣ်ပီးလီဖဲနဟံၣ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ် အမၤတၢ်အသးသမူမ့ၢ်ဘူးထီၣ်ကလၢၤကွံာ်န့ၣ် နမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်?
Mark as Played
လါယူၤအသီ ၂ဝ မ့ၢ်ဝဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲမုၢ်နံၤအသိး တၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်မၤလၤကပီၤပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ဟံၣ်ဃီလၢအပှ့ၤဖဲအကြၢးအဘၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒ်ဝဲဒၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တခါအဆၢကတီၢ်, အီစထြ့လယါကီၢ် ကီၢ်စဲၣ် ၂ဘ့ၣ်လၢမ့ၢ်ဟံၣ်အပှ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်တၢ်လီၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် အဝဲသ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢခံကတၢၢ် လၢအဘၣ်ဃးတၢ်ကမၤလီၤကဆှၣ် မၤဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါက့ၤ ဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
အီစထြ့လယါကီၢ်ပူၤအံၤကိးနံၣ်ဒဲးဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်မၤလၤကပီၤဝဲဒၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအနွံ, လၢအမ့ၢ်နွံတနွံလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးလါယူၤအသီ ၂ဝ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအမုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ဖဲအီစထြ့လယါ ပှၤအ့ဒံယါဖိ အပှၤတဝၢအပူၤ ပိာ်မုၣ်ခံဂၤ လီၤအုးသံထံဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ဃ့ထီၣ်အသီလၢတၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ပူၤဖျဲးလၢထံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ပှၤအီစထြ့လယါဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်ဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ကဒါက့ၤခိသွဲစရိလံအဃိ ပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၤနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်လၢ ကအိၣ်ဒီးတၢ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သး မ့ၢ်လၢ ပှၤကူၣ်တရံးမၤန့ၢ်ကျိၣ်စ့ — scammer, လၢအသူတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အံၤ ဒီးပာ်လီၤတၢ်ပညိၣ်ဆူ တၢ်မၤန့ၢ်ပှၤအီစထြ့လယါဖိ နီၣ်ကစၢ်တဂၤအဂ့ၢ်အကျိၤသ့ၣ်တဖၣ် အနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်ဟဲအါထီၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ပှၤထူလံၤဖိ Aboriginal ဒီး Torres Strait Islander သ့ၣ်တဖၣ် စူးကါဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်လုၢ်လၢ်ထူသနူထးခိၣ်အကတိၤ လၢအသူဝဲဒ်သိးတၢ်ဘၢၣ်စၢၤတခါ လၢအစိာ်ခီ အဝဲသ့ၣ်လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤတၢ်ဃဲၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ်, အဝဲသ့ၣ်သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ထံကီၢ်အံၤအဂ့ၢ်အကျိၤအရ့ဒိၣ်လၢကဘၣ်သ့ၣ်ညါအီၤနီၣ်နီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိဒီး ဆူၣ်ချ့ပှၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲဒၣ်လၢ ထိၣ်ဆီတိးကွံတၢ်ဆါအတၢ်ပနီၣ်အံၤ လဲလိာ်သလၣ်လီၤအသးဆူပှၤကညီကဒဲကဒဲအအိၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.
Mark as Played
တချုးဖဲ၂ဝဝ၇နံၣ် အဝဲအဟံၣ်ဖိဃီဖိဟဲသုးလီၢ်အိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အီစထြ့လယါဒ်ဘၣ်အခါန့ၣ် နါမိန့သွဲၤ ပှၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ်ဒိၣ်ဖဲ Comfort Care and Community Services မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဖဲမဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ စးထီၣ်ဖဲ၁၉၉၄ နံၣ် ဖဲအဝဲအသးနံၣ်အိၣ် ၁၅နံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Who Killed JFK?

  Who Killed JFK? For 60 years, we are still asking that question. In commemoration of the 60th anniversary of President John F. Kennedy's tragic assassination, legendary filmmaker Rob Reiner teams up with award-winning journalist Soledad O’Brien to tell the history of America’s greatest murder mystery. They interview CIA officials, medical experts, Pulitzer-prize winning journalists, eyewitnesses and a former Secret Service agent who, in 2023, came forward with groundbreaking new evidence. They dig deep into the layers of the 60-year-old question ‘Who Killed JFK?’, how that question has shaped America, and why it matters that we’re still asking it today.

  Las Culturistas with Matt Rogers and Bowen Yang

  Ding dong! Join your culture consultants, Matt Rogers and Bowen Yang, on an unforgettable journey into the beating heart of CULTURE. Alongside sizzling special guests, they GET INTO the hottest pop-culture moments of the day and the formative cultural experiences that turned them into Culturistas. Produced by the Big Money Players Network and iHeartRadio.

  On Purpose with Jay Shetty

  I’m Jay Shetty host of On Purpose the worlds #1 Mental Health podcast and I’m so grateful you found us. I started this podcast 5 years ago to invite you into conversations and workshops that are designed to help make you happier, healthier and more healed. I believe that when you (yes you) feel seen, heard and understood you’re able to deal with relationship struggles, work challenges and life’s ups and downs with more ease and grace. I interview experts, celebrities, thought leaders and athletes so that we can grow our mindset, build better habits and uncover a side of them we’ve never seen before. New episodes every Monday and Friday. Your support means the world to me and I don’t take it for granted — click the follow button and leave a review to help us spread the love with On Purpose. I can’t wait for you to listen to your first or 500th episode!

  The Dan Bongino Show

  He’s a former Secret Service Agent, former NYPD officer, and New York Times best-selling author. Join Dan Bongino each weekday as he tackles the hottest political issues, debunking both liberal and Republican establishment rhetoric.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.