Senior Talk

Senior Talk

Episodes

Senior Talk 6-9-18

June 11, 201844 min

44 min
Senior Talk 5-26-18

May 28, 201844 min

44 min
5-12-18

May 14, 201840 min

40 min
Senior Talk 4-21-18

April 24, 201842 min

42 min
Senior Talk 4-7-18

April 8, 201843 min

43 min
Senior Talk 3-24-18

March 26, 201846 min

46 min
Senior Talk 3-24-18

March 25, 201844 min

44 min
Senior Talk 3-10-18

March 13, 201842 min

42 min
Senior Talk 3-3-18

March 4, 201841 min

41 min
Senior Talk 2-10-18

February 12, 201844 min

44 min

Chat About Senior Talk