Starting Up

Starting Up

"Starting Up" គឺជាកម្មវិធីសម្ភាសន៍ ជជែកពិភាក្សា ដេញដោល ជាមួយសហគ្រិន ដែលបានចាប់ផ្ដើមជំនួញនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។ កម្មវិធីនេះនឹងពិភាក្សាវែកញែកជីកកកាយយករឿងពិតនៅពីក្រោយការជោគជ័យ និងបរាជ័យលើអាជីវកម្មមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យស្ថាបនិកទាំងនោះអាចបន្តរស់រីកចម្រើន និងនាំមុខគេ។

Episodes

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Around the NFL

  NFL.com's "Around the NFL" crew (Gregg Rosenthal, Dan Hanzus and Marc Sessler) break down the latest football news, with a dash of mirth.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.