تمام کتاب

تمام کتاب

تمام کتاب، عنوان مجموعه برنامههای آموزندهای است که تمام کتابمقدس، از پيدايش تا مکاشفه را مورد بررسی قرار میدهد. کلام خدا در انجيل مقدس میفرمايد: "تمام کتابمقدس از الهام خداست و برای تعليم حقيقت، سرزنش خطا، اصلاح معايب و پرورش ما در نيکی مطلق مفيد است،" (رسالۀ دوم به تيموتاؤس ۳: ۱۶)

Episodes

December 1, 2023 27 mins

این آیات به موضوعات آزمایش دوم ایّوب و دوستان ایوب پرداخته است. ‏

Mark as Played

این آیات به ادامۀ ماجرای آزمایش ایمان ایوب و همچنین به موضوع ایّوب دارایی و فرزندان خود را ازدست می‌دهد می‌پردازد. ‏

Mark as Played
November 29, 2023 26 mins

این آیات به ماجرای آزمایش ایمان ایّوب پرداخته است.‏

Mark as Played

این آیات به ادامۀ ماجرای یهودیان مقابله به‌مثل می‌کنند و همچنین به موضوعات یهودیان دشمنان خود را نابود می‌کنند، جشن پوریم و عظمت خشایارشاه و مردخای می‌پردازد.‏

Mark as Played
November 27, 2023 28 mins

در این آیات ماجرای یهودیان مقابله‌به‌مثل می‌کنند شرح داده شده است.‏

Mark as Played

در این آیات موضوعات تکریم مردخای توسط پادشاه و اعدام هامان تشریح شده است.‏

Mark as Played
November 23, 2023 24 mins

در این آیات موضوعات دعوت استر از پادشاه و هامان به مهمانی و نقشۀ کشتن مردخای توسط هامان مطرح شده است.‏

Mark as Played
November 22, 2023 25 mins

این آیات به ادامۀ موضوع مردخای از استر نقاضای کمک می‌کند پرداخته است. ‏

Mark as Played
November 10, 2023 28 mins

این آیات به ادامۀ موضوع دسیسۀ هامان برای نابودی یهودیان و همچنین به موضوع مردخای از استر تفاضای کمک می‌کند می‌پردازد. ‏

Mark as Played

در این آیات ادامۀ موضوع استر ملکه می‌شود و همچنین موضوعات نجات پادشاه توسط مردخای و دسیسۀ هامان برای نابودی یهودیان شرح داده شده است.‏

Mark as Played
November 8, 2023 27 mins

این آیات به ماجرای استر ملکه می‌شود پرداخته است.‏

Mark as Played
November 7, 2023 27 mins

این آیات به تشریح ماجرای سرپیچی ملکه وشتی از فرمان پادشاه می‌پردازد. ‏

Mark as Played
November 6, 2023 24 mins

کتاب استر، شرح وقايعی است که در کاخ زمستانی شاهنشاهی پارس، خشايارشا به‌وقوع پيوست. استر، دختر زيبای يهودی که در تبعيد به‌سر می‌برد به مقام ملکۀ پارس نائل ‌گرديد. او به‌واسطۀ شجاعت و ازجان‌گذشتگی در‌راه قومش سرانجام موفق شد آنان را از نابودی نجات بخشد.‏

Mark as Played

این آیات به ادامۀ موضوع نگرانی پولس و همچنین به موضوع آخرین اخطار و دستورها پرداخته است.‏

Mark as Played
November 2, 2023 27 mins

در این آیات موضوعات رؤیاها و مکاشفات پولس و نگرانی پولس تشریح شده است.‏

Mark as Played
November 1, 2023 25 mins

در این آیات موضوعات پولس و رسولان دروغین و زحمات یک رسول مسیح شرح داده شده است.‏

Mark as Played
October 31, 2023 25 mins

این آیات به موضوع دفاع پولس از رسالت خود پرداخته است.‏

Mark as Played
October 30, 2023 26 mins

در این آیات موضوع جمع‌آوری پول برای مسیحیان محتاج مطرح شده است.‏

Mark as Played
October 27, 2023 26 mins

این آیات به ادامۀ موضوع کرم و بخشش مسیحایی می‌پردازد.‏

Mark as Played
October 26, 2023 25 mins

در این آیات موضوع کرم و بخشش مسیحایی تشریح شده است.‏

Mark as Played

Popular Podcasts

  "McCartney: A Life in Lyrics" offers listeners the opportunity to sit in on conversations between Paul McCartney and poet Paul Muldoon dissecting the people, experiences, and art that inspired McCartney’s songwriting. These conversations were held during the past several years as the two collaborated on the best selling book, “The Lyrics: 1965 to Present.” Over two seasons and 24 episodes of “McCartney: A Life in Lyrics”, you’ll hear a combination master class, memoir, and improvised journey with one of the most beloved figures in popular music. Each episode focuses on one song from McCartney’s iconic catalog – spanning early Beatles through his solo work. Season 1 premieres on October 4th. “McCartney: A Life in Lyrics” is a co-production between iHeart Media, MPL and Pushkin Industries. Cover Portrait © 1967 Paul McCartney / Photographer: Linda McCartney

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  20/20

  Unforgettable true crime mysteries, exclusive newsmaker interviews, hard-hitting investigative reports and in-depth coverage of high profile stories.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2023 iHeartMedia, Inc.