داستانهای مثنوی

داستانهای مثنوی

مثنوی، مشهور به مثنوی معنوی (یا مثنوی مولوی)، نام کتاب شعری از مولانا جلالالدین محمد بلخی این کتاب از ۲۶,۰۰۰ بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و یکی از برترین کتابهای ادبیات عرفانی کهن فارسی و حکمت پارسی پس از اسلام است. این کتاب در قالب شعری مثنوی سروده شده است که در واقع عنوان کتاب نیز هست. خانم فخری قمیشی داستانهای شیرین این کتاب را در قالبی سادهفهم بیان و تفسیرمیکنند

Episodes

October 31, 2023 29 mins

جنین در تنگنای تبدیل

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

عجوزه و هوس شوهر کردن

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

عشق درویش بر سفره تهی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

داستان کدبانو و نخود

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

نامه خواندن عاشق در مقابل معشوق

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

داستان توبه سگان در زمستان

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
July 3, 2023 23 mins

داستان شیر و موش

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

داستان آیینه آبگون

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
June 27, 2023 29 mins

مرتد شدن کاتب وحی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد🌟

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
None
Mark as Played

حق همی‌گوید که دیوار بهشت

|

نیست چون دیوارها بی‌جان و زشت

*

چون در و دیوار تن با آگهیست

|

زنده باشد خانه چون شاهنشهیست

*

هم درخت و میوه هم آب زلال

|

با بهشتی در حدیث و در مقال

*

زانک جنت را نه ز آلت بسته‌اند

|

بلک از اعمال و نیت بسته‌اند

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

چون درآمد عزم داودی به تنگ

*

که بسازد مسجد اقصی به سنگ

|

وحی کردش حق که ترک این بخوان

*

که ز دستت برنیاید این مکان

|

نیست در تقدیر ما آنک تو این

*

مسجد اقصی بر آری ای گزین

|

گفت جرمم چیست ای دانای راز

*

که مرا گویی که مسجد را مساز 📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

گفت عاشق امتحان کردم مگیر

*

تا ببینم تو حریفی یا ستیر

|

من همی دانستمت بی‌امتحان

*

لیک کی باشد خبر هم‌چون عیان

|

آفتابی نام تو مشهور و فاش

*

چه زیانست ار بکردم ابتلاش

|

تو منی من خویشتن را امتحان

*

می‌کنم هر روز در سود و زیان 📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

رفت لقمان سوی داود صفا

*

دید کو می‌کرد ز آهن حلقه‌ها

|

جمله را با همدگر در می‌فکند

*

ز آهن پولاد آن شاه بلند

|

صنعت زراد او کم دیده بود

*

درعجب می‌ماند وسواسش فزود

|

کین چه شاید بود وا پرسم ازو

*

که چه می‌سازی ز حلقه تو بتو

|

باز با خود گفت صبر اولیترست

*

صبر تا مقصود زوتر رهبرست

|

چون نپرسی زودتر کشفت شود

*

مرغ صبر از جمله پران‌تر بود

|

ور بپرسی دیرتر حاصل شود

*

سهل از بی صبریت مشکل شود

|

چونک لقمان تن بزد هم در زمان

*

شد تمام از صنعت داود آن

|

پ...

Mark as Played
January 6, 2023 29 mins

شهوت دنیا مثال گلخنست

که ازو حمام تقوی روشنست

|

لیک قسم متقی زین تون صفاست

زانک در گرمابه است و در نقاست

|

اغنیا مانندهٔ سرگین‌کشان

بهر آتش کردن گرمابه‌بان

|

اندریشان حرص بنهاده خدا

تا بود گرمابه گرم و با نوا

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

هیچ پنهان‌خانه آن زن را نبود

سمج و دهلیز و ره بالا نبود

|

نه تنوری که در آن پنهان شود

نه جوالی که حجاب آن شود

|

هم‌چو عرصهٔ پهن روز رستخیز

نه گو و نه پشته نه جای گریز

|

گفت یزدان وصف این جای حرج

بهر محشر لا تری فیها عوج

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

صوفیی آمد به سوی خانه روز

خانه یک در بود و زن با کفش‌دوز

|

جفت گشته با رهی خویش زن

اندر آن یک حجره از وسواس تن

|

چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه

هر دو درماندند نه حیلت نه راه

|

هیچ معهودش نبد کو آن زمان

سوی خانه باز گردد از دکان

|

قاصدا آن روز بی‌وقت آن مروع

از خیالی کرد تا خانه رجوع

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

بود کوری کو همی‌گفت الامان

من دو کوری دارم ای اهل زمان

|

پس دوباره رحمتم آرید هان

چون دو کوری دارم و من در میان

|

گفت یک کوریت می‌بینیم ما

آن دگر کوری چه باشد وا نما

|

گفت زشت‌آوازم و ناخوش نوا

زشت‌آوازی و کوری شد دوتا

|

بانگ زشتم مایهٔ غم می‌شود

مهر خلق از بانگ من کم می‌شود

|

زشت آوازم بهر جا که رود

مایهٔ خشم و غم و کین می‌شود

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

w...

Mark as Played

آن یکی افتاد بیهوش و خمید

چونک در بازار عطاران رسید
|

بوی عطرش زد ز عطاران راد

تا بگردیدش سر و بر جا فتاد

|

هم‌چو مردار اوفتاد او بی‌خبر

نیم روز اندر میان ره‌گذر

|

جمع آمد خلق بر وی آن زمان

جملگان لاحول‌گو درمان کنان

|

آن یکی کف بر دل او می براند

وز گلاب آن دیگری بر وی فشاند

|

او نمی‌دانست کاندر مرتعه

از گلاب آمد ورا آن واقعه

|

آن یکی دستش همی‌مالید و سر

وآن دگر کهگل همی آورد تر

|

آن بخور عود و شکر زد به هم

وآن دگر از پوششش می‌کرد کم

|...

Mark as Played

کودکان افسانه‌ها می‌آورند

درج در افسانه‌شان بس سر و پند

هزلها گویند در افسانه‌ها

گنج می‌جو در همه ویرانه‌ها

بود شهری بس عظیم و مه ولی

قدر او قدر سکره بیش نی

بس عظیم و بس فراخ و بس دراز

سخت زفت زفت اندازهٔ پیاز

مردم ده شهر مجموع اندرو

لیک جمله سه تن ناشسته‌رو

اندرو خلق و خلایق بی‌شمار

لیک آن جمله سه خام پخته‌خوار

جان ناکرده به جانان تاختن

گر هزارانست باشد نیم تن

آن یکی بس دور بین و دیده‌کور

از سلیمان کور و دیده پای مور

و آن دگر بس تیزگوش و سخت کر

گن...

Mark as Played

Popular Podcasts

  "McCartney: A Life in Lyrics" offers listeners the opportunity to sit in on conversations between Paul McCartney and poet Paul Muldoon dissecting the people, experiences, and art that inspired McCartney’s songwriting. These conversations were held during the past several years as the two collaborated on the best selling book, “The Lyrics: 1965 to Present.” Over two seasons and 24 episodes of “McCartney: A Life in Lyrics”, you’ll hear a combination master class, memoir, and improvised journey with one of the most beloved figures in popular music. Each episode focuses on one song from McCartney’s iconic catalog – spanning early Beatles through his solo work. Season 1 premieres on October 4th. “McCartney: A Life in Lyrics” is a co-production between iHeart Media, MPL and Pushkin Industries. Cover Portrait © 1967 Paul McCartney / Photographer: Linda McCartney

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  20/20

  Unforgettable true crime mysteries, exclusive newsmaker interviews, hard-hitting investigative reports and in-depth coverage of high profile stories.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2023 iHeartMedia, Inc.