Historia w murach zamknięta

Historia w murach zamknięta

„Historia w murach zamknięta” to audycja, której celem jest przedstawienie dziejów Sanktuarium jasnogórskiego od samego zarania, czyli od momentu sprowadzenia zakonu św. Pawła Pustelnika i powołania klasztoru, aż po czasy współczesne. Dr Adrian Kosowski, historyk przybliża momenty, wydarzenia, które były przełomowe dla Jasnej Góry, ale także oddziaływały na losy narodu i państwa polskiego, które od samego początku ściśle powiązane były z wiarą chrześcijańską. Przedstawiane w audycji bloki tematyczne pozwolą bliżej poznać tajemnicę i historię kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który sprawił, że wymurowany kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych stał się jednym z największych i najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Episodes

December 15, 2022 15 mins

W pierwszym odcinku podcastu „Historia w murach zamknięta” cofniemy się do prapoczątku, a więc fundacji klasztoru jasnogórskiego i sprowadzenia do niego paulinów z klasztoru św. Wawrzyńca pod Budą na Węgrzech. Z tego odcinka będą Państwo mogli się dowiedzieć, w jaki sposób powstała nazwa Sanktuarium, jak wysokie jest wzgórze na którym znajduje się kompleks zabudowań, jakimi motywami kierował się pierwszy fundator ośrodka zakonnego ...

Mark as Played

W drugim odcinku „Historia w murach zamknięta” będzie mowa o sercu Sanktuarium, jakim jest Cudowny Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, kiedy i skąd został sprowadzony do klasztoru na wzgórzu, jakie jest jego pochodzenie, a także, kto wedle tradycji jest jego autorem. Następnie omówimy kulisy pierwszej napaści na klasztor w 1430 r., w tym powstanie związanej z tym wydarzeniem legendy. W związku z uszkodzeniem Obrazu przez napastników...

Mark as Played
December 15, 2022 11 mins

Co było przyczyną budowy nowego kościoła i kaplicy Matki Bożej na wzgórzu częstochowskim? Kiedy miała miejsce druga napaść na klasztor i kto jej dokonał? W jakich okolicznościach zapadła decyzja o budowie twierdzy jasnogórskiej, i jaką rolę miała odgrywać w systemie obronnym państwa? Który władca doprowadził do końca budowę fortyfikacji? Od kiedy Sanktuarium częstochowskie stało się oficjalnie „Fortalitium Marianum” Odpowiedzi na t...

Mark as Played

Dlaczego Szwedzi najechali w roku 1655 na ziemie państwa polsko-litewskiego i próbowali zająć Twierdzę Maryjną? Czy Polacy podjęli walkę z najeźdźcą? Jak wyglądały pierwsze miesiące szwedzkiego „potopu”? Jak w rzeczywistości wyglądała sytuacja nowopowstałej twierdzy, czy ufortyfikowane Sanktuarium Ojców Paulinów było przygotowane do odparcia wroga? Odpowiedzi na te pytania w czwartym odcinku audycji „Historia w murach zamknięta”. Z...

Mark as Played

Jakimi siłami i uzbrojeniem dysponował dowódca szwedzkiego korpusu oblegającego Twierdzę Maryjną, jak na tym tle przedstawiało się uzbrojenie klasztoru? Ile trwało oblężenie wojsk szwedzkich, i co było przyczyną ich odstąpienia spod murów Jasnej Góry? Jakie było znaczenie obrony Sanktuarium częstochowskiego dla dalszych losów wojny? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Koso...

Mark as Played

Jakie było znaczenie ślubów lwowskich Jana Kazimierza w czasie „potopu” szwedzkiego? Na której z czterech bram, przez które przechodzimy udając się do Sanktuarium widnieje napis „Jasna Góra Zwycięstwa" i od kiedy zaczęto tak tytułować klasztor? Jakimi motywami kierował się Jan Kazimierz zrzekając się tronu polskiego i udając na obczyznę? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zapraszam na kolejny podcast dra Adriana Kosowskiego "...

Mark as Played
December 22, 2022 14 mins

W jakim celu sejm Rzeczypospolitej przekazał na rzecz Sanktuarium starostwo kłobuckie i jakie obowiązki od tego momentu spadły na klasztor? Jakie nazwy mają cztery bramy prowadzące na Jasną Górę i w jakich latach zostały zbudowane? Czy chodząc po słynnych wałach jasnogórskich orientujesz się przy jakim bastionie się znajdujesz i jaka jest jego historia? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Za...

Mark as Played

Kto w swoim dziele historycznym nazwał Maryję z Jasnogórskiego Obrazu „najdostojniejszą Królową świata i naszą”? Kiedy zaczęła się kształtować idea królewskości Maryi i w jaki sposób się objawiała? W jakich okolicznościach rozpoczęły się starania o uzyskanie przywileju koronacji Cudownego Obrazu i kto był ich inicjatorem? Odpowiedzi na te pytania w ósmym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Mark as Played

Co było bezpośrednią przyczyną zawiązania konfederacji w Barze i jakie były jej główne założenia? Jaki stosunek do konfederatów barskich reprezentowali jasnogórscy paulini? Jakie straty poniosła twierdza Maryjna w czasie walk konfederatów z wojskami rosyjskimi? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zapraszam na kolejny podcast dra Adriana Kosowskiego "Historia w murach zamknięta".

Mark as Played

W granicach którego państwa zaborczego znalazło się Sanktuarium Jasnogórskie w wyniku II rozbioru Polski? Jakiej kwestii dotyczył spór o Cudowny Obraz w czasie obrad sejmu grodzieńskiego? W jakich okolicznościach rozstrzygnięta została sprawa Jasnogórskiego Obrazu i kto miał na to rozstrzygnięcie decydujący wpływ? Odpowiedzi na te pytania w kolejnym podcaście „Historia w murach zamknięta”. Zaprasza dr Adrian Kosowski.

Mark as Played
December 22, 2022 10 mins

Pierwsza część podcastu poświęcona jest dwóm kwestiom: funkcjonowaniu klasztoru pod władzą zaborcy pruskiego oraz krótkiemu epizodowi napoleońskiemu, kiedy twierdzę Maryjną zajęły wojska francuskie. W jaki sposób zaborca pruski dążył do podporządkowania sobie polskiego Kościoła i jak realizacja tej polityki odbiła się na jasnogórskim Sanktuarium? Za pomocą jakiego fortelu dowódca oddziału wojsk napoleońskich doprowadził do kapitula...

Mark as Played
December 22, 2022 10 mins

W drugiej części jedenastego podcastu, kontynuacja ostatnich zmagań jasnogórskiej twierdzy: zakusy wywiezienia skarbca przez oddział armii napoleońskiej, próby opanowania fortecy przez wojska austriackie i zajęcie warowni jasnogórskiej przez wojska rosyjskie. Kto podjął akcję ratowania jasnogórskiego skarbca i czyja decyzja przesądziła o tym, że pozostał on nienaruszony? Na jakim obszarze na przedpolu Jasnej Góry toczyły się najbar...

Mark as Played
December 22, 2022 14 mins

Tematem kolejnego podcastu będzie Jasna Góra w czasie niewoli narodowej, a więc od 1795 roku do okresu poprzedzającego powstanie styczniowe w roku 1863. Jaki stosunek miał do Jasnej Góry ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski? W granicach jakiego państwa znalazło się Sanktuarium Jasnogórskie w roku 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego? Jakie represje spadły na paulinów za poparcie powstania listopadowego? Odpowi...

Mark as Played
December 22, 2022 14 mins

W specjalnym podcaście poświęconym Konstytucji 3 maja 1792 r., możemy dowiedzieć się, co tak naprawdę ten akt prawny oznaczał dla państwa polsko-litewskiego? Jaka była geneza opracowania, a następnie uchwalenia konstytucji? Dlaczego próba naprawy Rzeczypospolitej zakończyła się klęską? W jaki sposób Polacy świętowali kolejne rocznice uchwalenia konstytucji 3 maja? A także jaki związek ma święto konstytucji 3 maja, z obchodzonym w t...

Mark as Played
December 22, 2022 16 mins

W dzisiejszym podcaście zmagania Jasnej Góry z zaborcą rosyjskim w ostatnich latach przed odzyskaniem niepodległości. Jakie zmiany wprowadził w działalności zakonnej ukaz kasacyjny cara rosyjskiego z 1864 r.? Jakie restrykcje stosowano wobec duchownych rzymskokatolickich, którzy chcieli się udać do Sanktuarium Jasnogórskiego? W jakim celu władze zaborcze postawiły pomnik cara Aleksandra II na jasnogórskich błoniach? Odpowiedzi na t...

Mark as Played
December 22, 2022 17 mins

Kradzież, afery polityczne i wielkie świadectwo wiary polskiego narodu – w kolejnym podcaście "Historia w murach zamknięta" dr Adrian Kosowski przeniesie nas do roku 1910 by opowiedzieć o drugiej koronacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na pytania...Jakie plany wobec Cudownego Obrazu miały władze rosyjskie i w jaki sposób próbowały wykorzystać sytuację związaną z kradzieżą? Kto był łącznikiem międ...

Mark as Played
December 22, 2022 18 mins

W dzisiejszym podcaście zmagania Jasnej Góry z zaborcą rosyjskim w ostatnich latach przed odzyskaniem niepodległości. Jakie zmiany wprowadził w działalności zakonnej ukaz kasacyjny cara rosyjskiego z 1864 r.? Jakie restrykcje stosowano wobec duchownych rzymskokatolickich, którzy chcieli się udać do Sanktuarium Jasnogórskiego? W jakim celu władze zaborcze postawiły pomnik cara Aleksandra II na jasnogórskich błoniach? Odpowiedzi na t...

Mark as Played

Jakie zmiany dla jasnogórskiego sanktuarium przyniósł wybuch wojny? W jakim celu klasztor jasnogórski został wydzielony, jako odrębna enklawa z miasta Częstochowy i przekazany pod zarząd Austro-Węgier? Organizację jakich obchodów wykorzystano w 1917 r. w celu usunięcia pomnika cara Aleksandra II? Te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Zapraszam na kolejny podcast dra Adriana Kosowskiego "Historia w murach zamknięta".

Mark as Played
December 22, 2022 15 mins

Pierwsza część podcastu poświęcona jest odbudowie życia zakonnego i działalności Sanktuarium Jasnogórskiego w pierwszych latach odradzającej się państwowości polskiej, które charakteryzowały się wsparciem dla formujących się władz polskich, uczestniczeniem w zmaganiach o granice, które nie były jeszcze ustalone, a kończy się na najbardziej krytycznym momencie, w historii odbudowującej się II Rzeczypospolitej, kiedy w lecie 1920 r. ...

Mark as Played
December 22, 2022 17 mins

W drugiej części podcastu "Historia w murach zamknięta" kontynuowane będą dalsze losy sanktuarium w odrodzonej Polsce. Jakie działania podjęli polscy hierarchowie Kościoła, aby dodać duchowego wsparcia dla polskich żołnierzy broniących ojczyzny przed bolszewikami w lecie 1920 r. i jaką rolę odegrało w tych wydarzeniach sanktuarium częstochowskie? Dlaczego polscy biskupi dążyli do połączenia w dniu 3 maja święta kościelnego Najświęt...

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  BG2Pod with Brad Gerstner and Bill Gurley

  Open Source bi-weekly conversation with Brad Gerstner (@altcap) & Bill Gurley (@bgurley) on all things tech, markets, investing & capitalism

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Breakfast Club

  The World's Most Dangerous Morning Show, The Breakfast Club, With DJ Envy, Jess Hilarious And Charlamagne Tha God!

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.