An Nou Grandi Ansanm

An Nou Grandi Ansanm

Personal Growth and Leadership Development ideas and thoughts presented in Haitian Creole by Garry Moïse. Des idées et des réflexions importantes sur la Croissance Personnelle et le Développement du Leadership présentées en Créole Haïtien par Garry Moïse. Kèk brase lide ke Garry Moïse prezante sou fason nou chak ka kontinye grandi antan ke moun epi antan ke lidè k'ap pwogrese. #LifeCultivator #AnNouGrandiAnsanm.

Episodes

August 22, 2021 14 min
Lè ou mete yon ze ak yon pòmdetè nan dlo bouyi yo chak genyen transfòmasyon pa yo ke yo sibi. Ki leson sa ka bay nou chak nan lavi-a?
Mark as Played
In this episode, we address some of the ways to deal with passive-aggressive behaviors.

Nan epizòd sa, nou pale de kèk fason yon moun ka jere konpòtman agresif-pasif yo.
Mark as Played
Gen anpil fwa lavi-a konn genyen kèk sikonstans ki lakòz plan nou chanje. Nan epizòd sa-a nou envite ou reflechi sou fason ou ka relanse jwèt la; fason ou ka resantre balon-an sou teren lavi-a.
Mark as Played
March 18, 2020 16 min
Nan epizòd sa-a nou fè yon rale sou kèk fason epidemi Coronavirus-la afekte lavi nou.
Mark as Played
Kèk fason yon dirijan dwe jere sitiyasyon kriz ki afekte tout moun nan yon fason oubyen yon lòt.
Mark as Played
February 16, 2020 14 min
Nan epizòd sa-a nou envite pran ti tan pou ou travay sou sa ki ka ede ou devni e rete yon lidè ki toujou efikas.
Mark as Played
Nan epizòd sa-a nou prezante kèk pami plizyè karakteristik tout moun ki nan yon pozisyon dirijan ta dwe posede lakay yo. Bonne écoute.
Mark as Played
January 12, 2020 8 min
What is your personal vision? What is your vision as a leader?
John Maxwell once said that vision attracts, challenges, and unites people.
Mark as Played
December 15, 2019 15 min
Nan epizòd sa-a nou envite ou reflechi sou bagay ou chwazi kòm priyorite. Nou pale tou de kèk aksyon konkrè ou ka poze pou ede ou grandi chak jou. Ki desizyon ou pran nan lavi pèsonèl ou ki ap pèmèt ou pote yon kontribisyon pozitif nan anviwònman ou?
Mark as Played
Nan epizòd sa-a, nou bay kèk konsèy sou fason ou ka jere plent moun ki pa satisfè de travay ou, pou kèlkeswa rezon yo ta ka genyen. Koute epi pataje.
Mark as Played
September 11, 2019 13 min
Sa se yon epizòd spesyal kote nou fè yon prezantasyon brèf sou yon apwòch filozofik pou transfòmasyon lavi ki gen orijin li nan atizana Japonè.
Mark as Played
Nan epizòd sila, nou bay kèk konsèy sou kijan ou dwe bay priyorite a chanjman ki nesesè yo nan lavi ou. Se pa yon sekrè pou anpil moun. Pou nou rive konnen yon nivo siksè nan lavi-a, nou dwe prepare tèt nou yon fason nou pa te janm konn fè sa avan. Sa rele chanjman. Koute rès epizòd la.
Mark as Played
Lè sikonstans lavi sa-a pa nan fason ou ta swete yo, kisa ou fè? Ki fason konpòte w'? Kijan ou rebondi nan moman difisil yo? Kijan ou aji lè bagay yo pa an favè ou? Kote kimoun ou ale pou ou jwenn sipò? Koute epizòd sa-a ki envite ou reflechi sou plan stratejik ke ou ka devlope pou tèt ou. #AnNouGrandiAnsanm #GarryMoise #LeadershipCultivator #LifeCultivator
Mark as Played
Sa gen 2 lane depi nou lanse emisyon sa. Nou di tout moun mèsi pou ankourajman ak sipò nou.
Mark as Played
Nan epizòd sa nou pale de enpòtans sa genyen pou nou fè travay nou fè yo nan yon espri sèvis ak imilite. Asire nou ke nou ede yon lòt grandi tou. "Focus on the needs of those you serve." "Pa gen teke san piye. Ti papa al opa." Beethova Obas.
Mark as Played
In this episode we address the importance of continuously investing time and resources in personal growth opportunities.
Mark as Played
Mark as Played
April 7, 2019 15 min
In this episode in Haitian Creole, we focus on the importance of taking note in general, particularly notes from social media interactions. Many people are just consumers on social media. Nowadays, social media should not just be a place to spend time online. Great things can happen if we are intentional. My main advice in this episode is to recognize the importance note-taking during significant social media interactions. I should...
Mark as Played
Encourage children, especially girls, to pursue the career of their dreams. Don't dictate. Don't discourage. Provide guidance. Their dreams/ideas can lead to concrete and amazing things that will be greatly beneficial to our world. #careerpreparation #careerchoices #carriere #careerexploration
Mark as Played
Nan epizòd sa-a nou envite ou ale kreye yon "vision board" nan lang Anglè-a epi "Tableau de Visualisation". Yon zouti kibka pèmèt panse tout tan nan yon fason ki pozitif olye de negativ.
Mark as Played

Popular Podcasts

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Bone Valley

  Bone Valley is a 9-episode true crime podcast. New episodes are available for free every Wednesday. In 1987, 18-year-old Michelle Schofield was found dead in a phosphate pit in Florida. Two years later, her husband Leo was convicted and sentenced to life in prison. Fifteen years later, previously unidentified fingerprints matched Jeremy Scott--a violent teenager who lived nearby. Jeremy has since confessed to Michelle’s murder. Yet Leo Schofield remains behind bars. In this groundbreaking podcast, Bone Valley host Gilbert King uncovers startling new evidence that Jeremy is responsible for a string of murders. King is the author of the Pulitzer Prize-winning book, Devil in the Grove, which led to the exonerations of four innocent men. Bone Valley is a production of Lava for Good Podcasts in association with Signal Co. No1.

  All There Is with Anderson Cooper

  Anderson Cooper takes us on a deeply personal exploration of loss and grief. He starts recording while packing up the apartment of his late mother Gloria Vanderbilt. Going through her journals and keepsakes, as well as things left behind by his father and brother, Cooper begins a series of emotional and moving conversations about the people we lose, the things they leave behind, and how to live on - with loss, with laughter, and with love.

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2022 iHeartMedia, Inc.